UF Device Checklists

Phaser 8870 PDF
WC53xx PDF
Phaser 3610 PDF
Phaser 3635 PDF
UF Connect Key PDF
WC78xx, WC58xx, CQ9300 PDF
Phaser 8880 PDF